Aktualności

Wykład

Na ostatnim seminarium Zakładu w tym roku akademickim wystąpi prof. Radosław Tarasewicz z Pracowni Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Termin seminarium: 6.VI.2024, godz. 17:30

Link do spotkania: meet.google.com/ahy-cicz-xcj

Tytuł wystąpienia: Epigraficzne i dyplomatyczne rozważania nad dokumentami spisanymi w tym samym dniu

Streszczenie: Starożytne „archiwa” kryją tysiące, jeśli nie milion glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowym. Na tym niemal niezniszczalnym materiale zachowały się zapisy różnych spraw, od oficjalnych dekretów królewskich po prywatne umowy. W tej ogromnej kolekcji starożytnych dokumentów znajdują się nieliczne przykłady dokumentów spisanych w tym samym dniu przez tego samego skrybę. Tabliczki te będą przedmiotem analizy. Badaniu poddane zostaną cechy zewnętrzne (budowa tabliczek, paleografia, środki uwierzytelniające) oraz cechy wewnętrzne (formularz, zapis, gramatyka) dokumentu. Celem badania jest prześwietlenie warsztatu pisarzy, których imiona występują na tych przykładach. Ważne jest, aby pokazać, czy podczas zapisu dokumentów w tym samym dniu, jeśli nie w tej samej godzinie, pisarz lepił tabliczki podobnych kształtów, odciskał znaki tej samej budowy i zapisywał formularz umowy w tym samym brzmieniu.

DigEanna: oferta pracy / call for a postdoctoral researcher

Ogłoszono konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (postdoc) w projekcie DigEanna. Szczegóły można znaleść w ogłoszeniu: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2797/datafile/pdf.

A call for a postdoctoral researcher for the DigEanna project has just been announced. For details, see https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2797/datafile/pdf.

Wykład

Zapraszamy na majowe seminarium Zakładu i wystąpienie pana Łukasza Klimy pt. „Czy Esangila sprawowała nadzór nad pozostałymi świątyniami w okresie nowobabilońskim?”

Czas: piątek 9. maja, godz. 17:30.

Miejsce: meet.google.com/ahy-cicz-xcj.

Streszczenie wystąpienia: W książce Aspects of the Economic History of Babylonia in the First Millennium BC Michael Jursa w syntetyczny i, jak sam zauważył, prowizoryczny sposób zarysował zagadnienie hipotetycznego zwierzchnictwa sanktuarium Marduka w Babilonie nad pozostałymi świątyniami imperium nowobabilońskiego i istniejącej później na jego terytorium perskiej satrapii. Jednocześnie w szeregu publikacji zarówno wspomniany autor, jak i inni badacze starali się scharakteryzować rolę urzędu „namiestnika domu ojca” (bēl pīḫāti ša bīt abi) i „namiestnika Esangili” (bēl pīḫāti ša esangila). Chciałbym zaproponować uczestnikom seminarium przyjrzenie się źródłom informacji na temat działalności dygnitarzy noszących te tytuły, jak również królewskiego komisarza (qīpu) i zarządcy (šatammu) stołecznej świątyni Marduka. Poszukamy także możliwych korzeni pozycji owych instytucji w okresach poprzedzających upadek imperium asyryjskiego, by na koniec spróbować odpowiedzieć na pytanie o to, czy i w jakim zakresie Esangila nadzorowała funkcjonowanie pozostałych świątyń nowobabilońskich.

Grant prof. Małgorzaty Sandowicz

Informujemy, że prof. Małgorzata Sandowicz otrzymała grant w ramach międzynarodowego konkursu Weave-UNISONO. Celem projektu DigEanna będzie analiza i digitalizacja dokumentów z archiwum świątyni Eanna.

Streszczenie projektu:

DigEanna: digitalizacja, rekonstrukcja i konstektualizacja archiwum świątyni Eanna
Korpus około 10.000 babilońskich tabliczek klinowych, nazywany umownie „archiwum świątyni Eanna”, to jeden z najważniejszych zbiorów źródeł pisanych starożytnej Mezopotamii. Jego przeważającą część stworzyli urzędnicy i kapłani świątyni Eanna żyjący w południowobabilońskim mieście Uruk w tzw. „długim VI wieku” (ok. 626–484 p.n.e.). Eanna była nie tylko starożytnym – już w swoich czasach – ośrodkiem kultu, ale też jedną z najważniejszych instytucji gospodarczych Babilonii; zatrudniała tysiące pracowników i prowadziła intensywną działalność produkcyjną, handlową, a w pewnej mierze i polityczną. Teksty archiwum Eanny były przedmiotem badań już w przeszłości, ale wbrew temu, czego można by oczekiwać, nigdy nie powstało studium zbioru jako całości. Zadaniem projektu DigEanna będzie wypełnienie tej luki. Korzystając z najnowszych osiągnięć metodologii badań klinowych (m.in. dyplomatyki oraz prozopografii) oraz narzędzi humanistyki cyfrowej, projekt zgromadzi wszystkie dokumenty archiwum i uporządkuje je, łącząc w dossier i zbiory,
a następnie odtworzy kontekst, w którym powstały poszczególne grupy tekstów, poprzez przypisanie ich poszczególnym skryptoriom, biurom i urzędom świątynnym. DigEanna wykaże, że zmiany praktyki biurokratycznej Eanny odzwierciedlają przemiany historyczne, społeczne i religijne, jakie zachodziły w Babilonii na przestrzeni „długiego VI wieku”. Obszerny materiał archiwum Eanna, który dzięki DigEanna stanie się dostępny w formie cyfrowej, bez wątpienia znacząco uzupełni naszą wiedzę na temat gospodarki, biurokracji, historii oraz religii Wschodu Starożytnego w I tysiącleciu p.n.e.

Obrona doktoratu

Z radością informujemy, że nasza doktorantka, mgr Sara Manasterska, 26 marca 2024 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Speech Acts in Akkadian in the 1st millennium BCE (Akty mowy w języku akadyjskim w pierwszym tysiącleciu p.n.e). Promotorką pracy była prof. Olga Drewnowska-Rymarz.

Wykład

Zapraszamy na najbliższe spotkanie seminarium Zakładu w czwartek 4. kwietnia o godz. 17:30 i na referat Małgorzaty Sandowicz pt. „Egibi podróżuje po Elamie i inne tabliczki babilońskie w Muzeum Narodowym w Warszawie”.

Link do spotkania: meet.google.com/ahy-cicz-xcj.

Strzeszczenie wystąpienia:

Muzeum Narodowe w Warszawie ma w swych zbiorach kilkadziesiąt zabytków klinowych, a wśród nich pięć babilońskich tabliczek z I tysiąclecia p.n.e. Jedna z owych tabliczek to zakup powojenny. Cztery należały do Władysława Semerau-Siemianowskiego i wraz z resztą olbrzymiej kolekcji tego szczodrego darczyńcy trafiły już w 1921 r. do Muzeum, gdzie jednak uznano je jednak za zniszczone w stopniu uniemożliwiającym publikację. Pomimo uszkodzeń wszystkie tabliczki okazały się czytelne, a jedna z nich – główny przedmiot wystąpienia – niezwykle interesująca. To dokument z archiwum rodziny Egibi, bogatych i wpływowych kupców i urzędników z Babilonu, którzy związali swoje losy i interesy z chaldejskim, a następnie perskim dworem. Warszawski tekst Egibich został spisany w Elamie, w trakcie podróży głowy rodziny, Itti-Marduk-balāṭu, i grupy towarzyszących mu Babilończyków. Dokument dostarcza nowych danych na temat topografii Suzjany, pozwala zrekonstruować fragment jednego ze szlaków prowadzących z Babilonu do Suzy i skłania do ponownego postawienia pytania: co właściwie Babilończycy robili w Elamie?

Wykład

W dniu 7. marca prof. Stefan Zawadzki otworzy kolejny cykl spotkań seminaryjnych Zakładu.

Zapraszamy o godz. 17:30 na wykład pt. Mur medyjski: dlaczego i kiedy został zbudowany. Z dziejów obronności Mezopotamii.

Link do spotkania: meet.google.com/ahy-cicz-xcj.

Streszczenie wystąpienia:

Jednym ze sposobów obrony terytorium, aczkolwiek stosowanym w Mezopotamii tylko wyjątkowo, była budowa muru w miejscu, gdzie Eufrat i Tygrys dzieliła najmniejsza odległość. Taka konstrukcja powstała w 1 tys. przed Chr. w czasach panowania Nabuchodonozora II (605-562 przed Chr.). Spór, żywy także obecnie, dotyczy dwu zasadniczych kwestii: 1) czy rzeczywiście mur został zbudowany przeciwko Medom, oraz 2) w jakim okresie panowania Nabuchodonozora. Pokrótce zatrzymam się także nad jego strukturą, ponieważ opinie badaczy w tej kwestii uległy dość zasadniczej zmianie niedługo po opublikowaniu pierwszego raportu z wykopalisk, które doprowadziły do odkrycia pozostałości tzw. Muru medyjskiego. Na koniec postawię pytanie o to, czy w bogatych materiałach źródłowych z Sippar można zidentyfikować teksty, które mogą dotyczyć budowy tego muru, tym samym wskazać na przybliżony czas zakończenia jego budowy.

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl seminariów Zakładu. W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 będziemy spotykać się w pierwsze czwartki miesiąca, w godz. 17:30-19:00.

Link do wirtualnej sali: meet.google.com/ahy-cicz-xcj.

Listę planowanych wykładów można znaleźć tu.

12th International Conference: Multiple Approaches to Oriental Studies – Różne oblicza orientalistyki

Warszawa, ul. Tyniecka 15/17, sala 121
November 20 / 20 listopada 2023


09.30 – Opening of the Conference / Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Piotr Taracha – Dean of the Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw/ Dziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego President of the Committee of Oriental Studies, Polish Academy of Sciences / Przewodniczący Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN
Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, prof. UW – President of the Polish Society for Oriental Studies/ Prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
Keynote lecture
9.45 – Bhim Lal Gautam, Tribhuvan University in Kathmandu, Language Politics in Nepal
10:25- 10:30 – Break / przerwa
10 30-12:30 – Session / sesja naukowa
Chair / prowadzenie:
10.30 Ivan Andrijanić, Zagreb University, Aparokṣānubhūti: Authorship, Date, and Advaita-Yoga Syncretism
11.00 Krzysztof Stroński, UAM, Indo-Aryan East–West Divide”, in the Light of Diachronic Typology
11.30 Eystein Dahl, UAM, Subjecthood in Diachrony: Evidence from Indo-European
12.00 Joanna A. Ciesielska, UW, Keepers of Tradition: Communicating Status via Attire among Sudanese Women
12.30-13.30 – Lunch Break / przerwa obiadowa
12.30 – Posiedzenie KNO PAN (sala 02)
13.30 -16.00 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
13.30 Marcin Grodzki, UW, Relicts of Syriac Loanwords in the Qur’an – History and New Research
14.00 Zuzanna Augustyniak, Kamil Kuraszkiewicz, UW, Archaeo-Oriental Studies: Filling a Gap in Knowledge and Research
14.30 Magdalena Pinker, Mariusz Drzewiecki, UW, Gate(s) of Al-Mahdiyya Re-Imagined. Analyses of Medieval Written Sources and Architectural Remains
15.00 Jacek Bąkowski, PAN, Digital Humanities: A new Approach to Sanskrit and Perso- Arabic loanwords in Hindi based on Machine Learning and Word Embeddings
15.30 Marcin Krawczuk, UW, In search of African / Afrocentric Literary Theory?
16.00-16.15 – Break / przerwa
16:15-18.15 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
16.15 Hanna Kupś, UMK, Two Roads Towards One Goal: the Influence of Xiao Youmei and Liu Tianhua on the Emergence of Modern Chinese Music
16.45 Ting-Yu Lee, Uniwersytet SWPS, The Development of Internet Language (2011-2022) : Internet Lexicon and Social Media in China
17.15 Agata Pawlina, UJ, The life of Bobovius/Ali Ufki (ca. 1610-1675) – an Overview of the research findings
17.45 Stanisław Jan Kania, UW, A Case Against Reconstructing Original Buddhism

21 November / 20 listopada 2023
09.00-10.30 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
9.00 Ireneusz Roszczypała, UW, Uwagi wstępne na temat mongolskiego rękopisu trylogii o czynach króla Wikramaditji ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
9.30 Assel Zhaman, UW, Dusza Kazacha i Polaka (na podstawie kazachskiej i polskiej frazeologii)
10.00 Kamila Stanek, UW, Czy Mahmuda z Kaszgaru można uważać za pierwszego turkologa na świecie?
10.30-10.45 – Break / przerwa
10.45-12.15 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
10.45 Krzysztof Traba, UW, Formation of Exegetical Authority and Cultural Translation: The Khalaf Allāh affair and the Concept of usṭūra
11.15 Bogusław R. Zagórski, Ibn Khaldun Institute, Conceptualization of North-West Africa in the Middle Ages According to Ibn Khaldun (1332-1406) – an Essay in Historical Geography
11.45 Zuzanna Nabulssi-Masełbas, UW, The Late Blooming of Arabic Corpus Linguistics and the Quest for Representativeness
12.15-14.00 – Lunch Break / przerwa obiadowa
12.30 Posiedzenie Zarządu PTO
14.00-15.30 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
14.00 Tenzin Tsenyi, UW, Towards the Critical Edition of the Tibetan Guidebook of Kam po gnas nang: the Jagiellonian Library Manuscript (Pander A Collection)
14.30 Natalia Greniewska, UW, An Exploration of Contemporary Mongolian Literature through a Gender Studies Lens: A Case Study of Ulziitugs’ work entitled ‚Pregnancy’
15.00 Jagoda Uryniuk, UW, Patronage over Japanese Art in Europe – the Marchand Siegfried Bing and Collector Alfred Baur
15.30-15.45 – Break / przerwa
15.45-17.30 – Session / sesja naukowa
Chair / Prowadzenie:
15.45 Maria Wereszko, UW, Sposoby kształtowania tożsamości i metody wychowania w The Nigerian Girl Guides Association
16.15 Paweł Durkiewicz, UW, Życie i twórczość mongolskiego mistrza buddyzmu tybetańskiego Agwaanbaldana (1797-1864)
17.00-17. 30 – Kim jest ten pisarz i dlaczego chce nas zranić? – wokół prozy tureckiego prozaika Hakana Gündaya – spotkanie z tłumaczką Dorotą Haftką-Isik, UW
17:30 – Closing of the Conference / Zamknięcie Konferencji

Shape of the Clay – wspólne lepienie mezopotamskich figurek wotywnych

Zapraszamy społeczność Wydziału Orientalistycznego i sympatyków Koła Wschodu Starożytnego UW na wspólne lepienie mezopotamskich figurek wotywnych w ramach Festiwalu zORIENTowanych! Spotykamy się 19 października o godz. 17 w Zakładzie Wschodu Starożytnego (s. 221).

Festiwal zORIENTowani wszystkimi zmysłami

18 października, godz. 18.00, ul. Hoża 69, Aula
Koncert: Mamadou Diouf i Pako Sarr
Wręczenie medali Studentów Doskonałych WO 2023

19 października, godz. 17.00, ul. Tyniecka 15/17, sale 221 i 121
Shape of the Clay – wspólne lepienie mezopotamskich figurek wotywnych (s. 221)
Pierwotna wibracja i śiwaicki rap (usłysz, zatańcz, zarecytuj)

20 października, godz. 18.00, ul. Tyniecka 15/17, sala 121
18.00 Zmysły najpopularniejszej Japonii: sushi w świecie, tajemnice Harajuku, mangi od środka
19.00 Izraelska uczta. Usłysz – zobacz – poczuj (izraelska muzyka, hebrajska poezja performatywna, doświadczanie lasu)

23 października, godz. 18.00, ul Tyniecka 15/17, sala 121
Afryka: Komunikacja wszystkimi zmysłami
Sudańska kosmetyka i smaki Etiopii

24 października, godz. 17.00, ul. Tyniecka 15/17, sala 121
Spotkanie z kinem irańskim. Pokaz filmu oraz dyskusja
Pekińska Wioska Wschodnia – performans i sztuka eksperymentalna lat 90.
Li Ang – czołowa przedstawicielka tajwańskiej literatury feministycznej
Dynastia Yuan – złoty wiek dramatu muzycznego w Chinach

25 października, godz. 18.00, BUW, ul. Dobra 56/66, Pawilon herbaciany Kaian
Mikrokosmos zmysłów – japoński świat herbaty (pokaz z degustacją)
Zapisy na wizytę w pawilonie herbacianym pod adresem: herbatadlazorientowanych@gmail.com

26 października, godz. 18.00, ul. Tyniecka 15/17, sala 121
Wieczór z muzyką i sztuką arabską
“Poczuj Mongolię i Tybet” – prelekcja i warsztaty tańca tybetańskiego

27 października, godz. 16.00, ul. Tyniecka 15/17, sala 121
Koncert na ‘ud i darbukę: Adeb Chamoun i Mateusz Szemraj
Pokaz i warsztaty gry w tavlę

Humanistyczne Dni Kariery

Serdecznie zapraszamy na pierwsze na naszej uczelni Humanistyczne Dni Kariery, które odbędą się na Kampusie Głównym UW w dniach 16-20 października.

19 X będzie dniem wystawienniczym – w Sali Kolumnowej Wydziału Historii pracodawcy zaprezentują swoją ofertę dla młodych humanistów, szczegóły:
https://biurokarier.uw.edu.pl/studenci-absolwenci-uw/

W pozostałe dni odbywać się będą warsztaty pomagające poradzić sobie na rynku pracy po studiach humanistycznych, szczegóły:
https://biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-zapisy/

Kurs języka sumeryjskiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy studentów UW na roczny kurs języka sumeryjskiego. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 4.10.2023.

Zajęcia będą się odbywały w środy, o godz. 9:45-11:15 (ćwiczenia, prowadząca prof. Małgorzata Sandowicz) i o godz. 11:30-13:00 (wykład, prowadząca prof. Olga Drewnowska-Rymarz) przy ul. Tynieckiej 15/17, sala 221. Wykład i ćwiczenia to dwa osobne przedmioty i nie jest wymagane jednoczesne uczęszczanie na oba (choć zalecane).

Strony przedmiotów w USOSie:

(ćwiczenia): https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-WS2-NJS%28Z%29

(wykład): https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-WS2-GJS%28Z%29

Chętnych prosimy o kontakt z prof. M. Sandowicz.

Kurs języka hetyckiego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy studentów UW na roczny kurs języka hetyckiego. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 3.10.2023 (wykład) i 5.10.2023 (ćwiczenia).

Ćwiczenia będą się odbywały w czwartki, godz. 9:45-11:15 przy ul. Tynieckiej 15/17, sala 221 (prowadząca mgr Dominika Lewandowska); wykład będzie prowadzony we wtorki, godz. 9:45-11:15 na Krakowskim Przedmieściu 26/28, w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego, s. 8 (prowadzący prof. Piotr Taracha). Wykład i ćwiczenia to dwa osobne przedmioty i nie jest wymagane jednoczesne uczęszczanie na oba (choć zalecane).

Strony przedmiotów w USOSie:

(ćwiczenia): https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazZajecia&zaj_cyk_id=519871&gr_nr=1

(wykład): https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-WS2-GJH%28Z%29

Chętnych prosimy o kontakt z mgr Dominiką Lewandowską (dominika.lewandowska@uw.edu.pl).

27. Festiwal Nauki w Warszawie

Zapraszamy na wystąpienia zorganizowane przez wykładowców z naszego Wydziału w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Nasz Zakład będzie reprezentować prof. Olga Drewnowska-Rymarz (wykład: „Jak zostać skrybą w Mezopotamii”, 24 września, godz. 14:00-15:00, Nowy Świat 69, sala 143).

Wykład

W trakcie pierwszego w semestrze letnim seminarium Zakładu dr hab. Małgorzata Sandowicz wygłosi wykład Świętokradztwo w Babilonii w I tys. p.n.e. Zapraszamy 2.3.2023 o godz. 16:45 do wirtualnej sali meet.google.com/cin-bjte-cde.

Streszczenie wykładu: Prawa Hammurabiego (§§ 6 i 8) przewidują dwie różne sankcje za kradzież majątku świątynnego: karę śmierci oraz trzydziestokrotne odszkodowanie. Trwająca od ponad wieku dyskusja nad przyczynami owej zaskakującej rozbieżności nie uwzględniała odległych w czasie dokumentów praktyki prawnej I tys. p.n.e. Materiał nowobabiloński nie tylko pokazuje, iż dwie różne sankcje nadal obowiązywały ponad tysiąc lat po Hammurabim, ale też pozwala rozstrzygnąć, w jakich okolicznościach je stosowano. W trakcie wykładu omówię szereg przypadków kradzieży ze świątyń nowobabilońskich, przedstawię ich społeczne i historyczne uwarunkowania oraz prawne i kultowe konsekwencje świętokradztwa.

Wykład

Zapraszamy na spotkanie seminaryjne w czwartek 2.2.2023 (godz. 16.45). Wykład wygłosi pan dr Franciszek M. Stępniowski z Katedry Archeologii Orientu Wydziału Archeologii UW.

Tytuł wystąpienia: Tell Nebi Yunus i Kujundżyk: badania i odkrycia 2018–2022.

Streszczenie wystąpienia: Wysadzenie w powietrze meczetu Proroka Jonasza w Mosulu w 2014 r., wydarzenie dramatyczne i tragiczne, stworzyło jednak niezwykłą sposobność dla archeologii – rozpoznania, dokumentacji i wykopalisk na terenie położonego pod nim (teraz – pod jego ruinami) rozległego pałacu asyryjskiego, ekal māšarti, fundacji Sancheryba, przebudowywanego przez Asarhaddona i Aszurbanipala. Omówimy samą budowlę, pozyskane w niej zabytki (w tym liczne teksty klinowe) oraz perspektywy dalszych badań, konserwacji i restauracji budowli starożytnej – w kontekście rozpoczętej odbudowy meczetu. Odwiedzimy też krótko Kujundżyk, by zasygnalizować rozpoczęcie prac na terenie Pałacu Południowo-Zachodniego i Pałacu Północnego.

Link do spotkania: meet.google.com/cin-bjte-cde.

Wykład

W trakcie ostatniego w tym roku kalendarzowym seminarium (1.12.2022 o godz. 16:45) swoje badania zaprezentuje dr hab. Olga Drewnowska, kierowniczka Zakładu Wschodu Starożytnego. Serdecznie zapraszamy!

Tytuł wystąpienia: Region Hamrin – droga bogów z Mezopotamii na wschód?

Streszczenie wystąpienia: Praca R. de Boera z 2021 ukazuje drogi handlowe między Mezopotamią a Elamem przekraczające góry Zagros. Jedna z nich prowadzi przez region Hamrin (środkowa Dijala). Należy założyć, że nie tylko dobra materialne wędrowały tym szlakiem. Zdaniem R. Zadoka, który swój artykuł z 2018 poświęcił akadyzacji Suzy (okresu OB), ten region obecnego Iranu pozostawał pod wpływem obszarów najbliższych, ale peryferyjnych dla centralnej Babilonii. Porównamy zatem bóstwa obecne w trzech ośrodkach regionu Hamrin i Suzie.

Link do spotkania: meet.google.com/cin-bjte-cde

Wykład

Zapraszamy na kolejną odsłonę seminarium Zakładu w czwartek 3.11.2022 o godz. 16:30. Naszym gościem będzie prof. Radosław Tarasewicz z Pracowni Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia: Jak zbudować babiloński rydwan

Streszczenie wystąpienia: Pojazdy paradne należące do bogów pojawiają się dość wcześnie w historii Mezopotamii. Kiedy teksty literackie lub historyczno-literackie skupiają się głównie na aspekcie powstania lub ufundowania obiektu, my spodziewamy się technicznego wyjaśnienia konstrukcji. Teksty te najczęściej nie dostarczają informacji o użytych materiałach, elementach czy sposobie wykonania, ale raczej o tym, kto i dla kogo ufundował dany obiekt. Dlatego pomocne w tym względzie są dokumenty z archiwów świątynnych. Choć dość rzadkie, dają one informacje o materiałach, które były wykorzystywane przez rzemieślników świątynnych do przygotowania lub renowacji pojazdów. Przedmiotem wykładu będzie analiza danych, w szczególności z dokumentów z archiwum świątyni Ebabbar z Sippar, o zastosowaniu różnych materiałów na potrzeby paradnego rydwanu Szamasza. Dane te pochodzą z dokumentów wielu kategorii, ale szczególne znaczenie mają te, które w sposób kompleksowy pozwalają nam stworzyć obraz takiego pojazdu lub lepiej wyjaśnić jego konstrukcję.

Link do spotkania: meet.google.com/cin-bjte-cde

O Nabuchodonozorze w Polskim Radiu

Doktorant Zakładu, pan Łukasz Klima, wystąpił w Polskim Radiu w audycji poświęconej Nabuchodonozorowi II. Podcastu można posłuchać tu: https://podcasty.polskieradio.pl/track/146086f9-98a0-40c7-8249-2532e076171b

Granty CRAC

Przypominamy, że 31 października 2022 mija termin zgłaszania wniosków o „małe granty” Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone już 15 listopada 2022. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 15.000 PLN. Szczegóły konkursu oraz formularze można znaleźć w zakładce https://crac.uw.edu.pl/pl/male-granty-crac-viii/. 

Wykład

W dniu 13. października odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim seminarium Zakładu. Spotkamy się o godz. 16:30 w wirtualnej sali meet.google.com/cin-bjte-cde.

Prelegentka: dr hab. Małgorzata Sandowicz, prof. UW (Zakład Wschodu Starożytnego UW)

Tytuł: Babilońska praktyka prawna w czasach wojny i zamętu

Abstrakt: Dwie wielkie wojny wstrząsnęły Babilonią w I tys. p.n.e.: wojna domowa wywołana przez Szamasz-szumu-ukina (652–648) oraz wojna o niepodległość toczona pod wodzą Nabopolasara (626-620). W obu ścierali się nie tylko Asyryjczycy z Babilończykami, ale również pro- i antyasyryjskie frakcje wśród samych Babilończyków. Zgodnie z wiekową praktyką, po przejęciu władzy nowi królowie wymienili elity urzędnicze na oddanych sobie funkcjonariuszy, a już w okresach przejściowych pozycja gubernatorów miast i administratorów świątyń była zagrożona, a ich autorytet wisiał na włosku. W trakcie wystąpienia postaram się pokazać, jak system prawny dostosowywał się do niezwykłych okoliczności przełomu, a w szczególności nieobecności wysokich urzędników lub utrudnionego do nich dostępu.

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego

W semestrze zimowym 2022/2023 seminarium Zakładu będzie odbywać się w pierwsze* czwartki miesiąca o godz. 16:30 w wirtualnej sali meet.google.com/cin-bjte-cde. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

*z wyjątkiem października (2. czwartek miesiąca)

Plan wystąpień i ich streszczenia można znaleźć tu.

Kurs języka sumeryjskiego

Serdecznie zapraszamy studentów UW na roczny kurs języka sumeryjskiego, który rozpocznie się 10. października 2022.

Zajęcia będą odbywały się na ul. Tynieckiej 15/17, s. 221, w godz. 11:30-13:00 (wykład), 13:15-14:45 (ćwiczenia). Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość pisma klinowego.

Wykład

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie seminarium Zakładu, w ramach którego profesor Stefan Zawadzki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wygłosi wykład „Bitum w okresie nowobabilońskim”. Spotkamy się 1. czerwca o godz. 15:00 w wirtualnej sali meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Streszczenie wystąpienia:

Bitum był jednym z najważniejszych (obok cegieł) materiałów budowlanych w całych dziejach Mezopotamii. Podczas gdy we wczesnym okresie (3 tys. przed Chr.) używano wielu terminów na określenie bitumu, w 1 tysiącleciu w odrodzonym państwie nowobabilońskim stosowano tylko dwa terminy znane zarówno z zapisu ideograficznego jak i sylabicznego. Większość badań dotyczy okresu sumeryjskiego, skąd pochodzą najliczniejsze dane, zwłaszcza z okresu 3 dynastii z Ur, choć i tam najczęściej używano tych samych terminów jak w Babilonii w 1 tys. przed Chr. Po okresie 3 dynastii Ur najbogatsze dane dotyczące bitumu pochodzą z okresu nowobabilońskiego, stąd decyzja by poddać te teksty (w większości dotychczas niepublikowane) badaniom. Znaczenie obu typów bitumu esir = a. esir2 (Pl. esir.ḫi.a) i esir.had2.a = kupru jest różnie objaśniane, niekiedy wręcz sprzecznie, dlatego ta kwestia będzie przedyskutowana jako pierwsza. W dalszej dyskusji omówimy następujące zagadnienia:

1. Typologia nowobabilońskich tekstów, których przedmiotem jest bitum.

2. Format tabliczek

3. Chronologiczna dystrybucja

4. Dostawcy bitumu i ich pozycja społeczna

5. Odbiorcy

6. Zapłata za bitum

7. Organizacja dostaw bitumu.

Pożegnanie

Wykład: zmiana!

Z uwagi na dni dziekańskie, przekładamy o tydzień zapowiadane na 4. maja spotkanie seminarium Zakładu.

Pan Łukasz Klima, doktorant Zakładu, wygłosi wykład pt. „šanû w administracji babilońskiej w I tys. p.n.e. Czy byli zastępcami dygnitarzy?” w dniu 11. maja. Spotkamy się o godz. 15:00 pod adresem meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Streszczenie wystąpienia:

Nowobabilońscy urzędnicy określani jako šanû (dosłownie „drugi”) zwykle uznawani są przez badaczy za swego rodzaju zastępców (deputy) wspierających głównych dygnitarzy w ich codziennej pracy. Rzeczywiście do pewnego stopnia pozostają w cieniu – żaden z nich nie został wymieniony na tzw. Hofkalendrze Nabuchodonozora II. Przejawy ich działalności, odnajdowane głównie w dokumentach prawnych i administracyjnych, wydają się mieć wspólny mianownik niezależnie od tego, czy dany šanû działa przy urzędniku dworskim, namiestniku miasta czy wodzu plemiennym. Wnikliwe spojrzenie na źródła prowadzi do wniosku, że prawdopodobnie wcale nie pełnili oni roli „prawych rąk” swoich hipotetycznych przełożonych.

Wykład

Zapraszamy na kolejne seminarium Zakładu, w ramach którego wykład pt. „tupšar Ebabbar – o czym pisali skrybowie świątynni z Sippar” wygłosi nasza doktorantka, pani Paulina Pikulska.

Czas: 6. kwietnia, godz. 15:00

Miejce: meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Streszczenie wystąpienia:

Skrybowie piszący teksty dla świątyń w okresie nowobabilońskim (539–332 p.n.e.) mieli ręce pełne roboty. Na glinianych tabliczkach uwieczniali dokumenty dotyczące długów, wynajmów, podatków, zakupów, spraw sądowych, a także korespondencje czy spisy dóbr wszelakich. Niemal pełny przekrój wspomnianych tekstów można znaleźć w archiwum Ebabbar, tj. najważniejszej świątyni w Sippar (współ. Abu Habbah, Irak), które stanowi przedmiot prowadzonych przeze mnie badań.

Wśród skrybów z Sippar znacząco wyróżnia się grupa tupšar Ebabbar (akad. skryba/owie Ebabbar) co za A.C.V.M. Bongenaarem zwykło tłumaczyć się na język angielski jako College Scribes. Uważa się, że ten kolegialny organ plasował się niemal na szczycie pionu administracyjnego świątyni. Wspomniany Bongenaar widział ich w hierarchii zaraz po šangû i qīpu, a John MacGinnis opisywał jako “kręgosłup administracji” oraz zaangażowanych we wszystkie sprawy  gospodarcze świątyni. W swojej prezentacji przedstawię co i dla kogo spisywali tupšar Ebabbar oraz jak ta wiedza wpływa na nasze postrzeganie ich roli w świątynnej administracji.

Wykład

Na pierwszym spotkaniu seminarium Zakładu w tym semestrze będziemy gościć profesora Radosława Tarasewicza (Pracownia Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), który wygłosi wykład pt. „Państwo a świątynia w świetle hodowli w Sippar”.

Czas: środa, 2. marca, godz. 15:00.

Miejsce: meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Streszczenie wystąpienia:

W 539 roku Cyrus przejął kontrolę nad Babilonią. Dla Babilończyków równało się to z utratą niezależności i przekształceniem jednego z najstarszych historycznie regionów w prowincję państwa perskiego określaną jako ebir nāri u Bābili. Bezpośrednią kontrolę przejął mianowany przez króla perskiego satrapa. Była to zmiana o charakterze administracyjnym, która jednak początkowo prawdopodobnie nie pociągnęła za sobą poważnych zmian w administracji niższego szczebla. Być może częściowym wyjaśnieniem braku zdecydowanych zmian w administracji, w tym w zwiększaniu kontroli nad świątyniami, jest fakt, iż państwo posiadało odpowiednie narzędzia kontroli już przed 539 rokiem.Nie ulega wątpliwości, że wraz z upływem czasu także Persowie w coraz większym stopniu wywierają wpływ na babilońskie instytucje, kontrolują babiloński system prawny i uszczelniają system podatkowy. Dokumenty z archiwum świątyni Ebabbar z Sippar nie dostarczają zbyt wielu świadectw tego, w jaki sposób Persowie zwiększają swoją kontrolę. Wynika to głównie z charakteru archiwum, a ​przede wszystkim treści tabliczek jakie się w nim znajdują. Obiecujących danych dostarcza BM 61899, który dotyczy inspekcji bydła Šamaša przeprowadzonej przez dwóch urzędników, przedstawicieli państwa.

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego w semestrze letnim

Zapraszamy na letnią odsłonę seminarium Zakładu. Nadal będziemy spotykać się zdalnie (meet.google.com/iak-apxm-jyr) w pierwszą środę miesiąca o godz. 15:00.

Listę planowanych wystąpień znajdą Państwo tu.

Wykład

Zapraszamy na kolejne seminarium Zakładu i wykład pani Dominiki Lewandowskiej (doktorantki Zakładu Wschodu Starożytnego i Zakładu Historii Starożytnej Wydziału Historii UW) pt. „Greckie tłumaczenia babilońskich list omenów”.

Czas: środa 1. grudnia 2021, godz. 15:00.

Miejsce: meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Streszczenie wykładu: Obecnie nikt już nie ma wątpliwości, że istniała wymiana kulturowa między starożytnym Bliskim Wschodem a światem grecko-rzymskim. Więcej jednak problemów sprawia wyjaśnienie i udowodnienie, w jaki sposób dochodziło do wymiany myśli między tymi kręgami cywilizacyjnymi. W ramy tej dyskusji wpisują się moje badania nad omenami, które zapisywano za pomocą zdania warunkowego „jeżeli X, to Y”. W źródłach greckich można znaleźć setki omenów, których treść i sposób zapisu sugerują, że w którymś momencie doszło do tekstualnego (a nie ustnego) przekładu list babilońskich na język grecki. Wstępne badania nad greckimi źródłami astronomicznymi wraz z porównaniem ich z Enūma Anu Enlil przeprowadzili w 1911 r. C. Bezold i F. Boll. Mimo obiecujących wyników ich praca nie została jeszcze należycie podjęta przez kolejnych badaczy, nie mówiąc nawet o rozszerzeniu badań na teksty inne niż astronomiczne. Wspomnianą kwestią zajęłam się w ramach mojej powstającej pracy doktorskiej i podczas wystąpienia zamierzam pokazać materiał, nad którym pracuję, oraz przedstawić wstępne wnioski.

Wykład

Na najbliższym seminarium Zakładu wykład pt. „Starohetyckie obrzędy świąteczne w prowincji Hanhany. Kilka uwag o tradycji kultów państwowych i lokalnych” wygłosi prof. Piotr Taracha.

Czas: środa 3. listopada, godz. 15:00-16:30.

Miejsce: meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Archeowieści o Mezopotamii

Zachęcamy do zaglądania do prowadzonego na Wydziale Archeologii blogu „Mezopotamia – Archeowieści” (https://archeowiesci.pl/en/tag/mesopotamia/). W najnowszym wpisie znajdą Państwo kolejną próbę odpowiedzi na pytanie o koniec cywilizacji sumeryjskiej.

Seminaria Zakładu Wschodu Starożytnego

W roku akademickim 2021/2022 seminaria zakładowe będą odbywały się online w pierwsze środy miesiąca, w godz. 15:00-16:30, pod adresem meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Uprzednia rejestracja nie jest wymagana.

Wstępny plan wystąpień można znaleźć tu.

Warsztaty: Contact Zones in the Eastern Mediterranean

W dniach 7 i 8 października na Wydziale Historii UW odbędą się międzynarodowe warsztaty Contact Zones in the Eastern Mediterranean. Province Yehud and its neighbours in the intercultural contexts: places, middlemen, transcultural contacts ca. 500-200 BCE. Wykłady – poświęcone m.in. Babilonii i achemenidzkiej Persji – będą otwarte dla publiczności.

Pełny program warsztatów można znaleźć tu.

Wykład: Klinowe inspiracje. Obelisk z inskrypcją asyryjską w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie

Pierwsze w tym roku seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego będzie miało miejsce 6. października w godz. 15:00-16:30, w wirtualnej sali meet.google.com/iak-apxm-jyr.

Wykład wygłoszą dr Andrzej Reiche (Muzeum Narodowe w Warszawie, emeritus), dr hab. Małgorzata Sandowicz (Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny UW) i dr Franciszek M. Stępniowski (Katedra Archeologii Orientu, Wydział Archeologii UW).

Streszczenie wystąpienia:

Artefakty archeologiczne wywodzące się z rynku antykwarycznego wymagają z zasady nie tylko drobiazgowej analizy porównawczej, ale również prześledzenia ich współczesnych losów, a tym samym okoliczności, w jakich mogły powstać. Takiej szczegółowej analizie poddajemy inskrybowany znakami pisma klinowego terakotowy obelisk, który w latach osiemdziesiątych XX wieku trafił do Zbiorów Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie z kolekcji prywatnej. Autentyczność obelisku budziła pewne wątpliwości, szczególnie z uwagi na formę nietypową dla materiału archeologicznego okresu, z jakiego miałby pochodzić (I poł. I tys. p.n.e). Wykazujemy, że owe wątpliwości są uzasadnione.

Kurs języka sumeryjskiego

Zainteresowanych studentów zapraszamy na kurs języka sumeryjskiego. Znajomość pisma klinowego nie jest wymagana.

Zajęcia będą prowadzone w czwartki w lektorium Zakładu Wschodu Starożytnego na ul. Tynieckiej 15/17 (sala 221):

13:15-14:45 Wiedza o języku sumeryjskich (dr hab. Olga Drewnowska)

15:00-16:30 Nauka języka sumeryjskiego (dr hab. Małgorzata Sandowicz)

Sympozjum „Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo”

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego na Wydziale Historii UW odbędzie się dwudniowe sympozjum poświęcone tematyce Wschodu Starożytnego. Nasz Zakład reprezentować będą doktoranci, którzy wygłoszą swoje referaty 23.IX.2021 o godz. 10:00-12:00:

Paulina Pikulska, Jak zostać nowobabilońskim skrybą – edukacja a praktyka

Łukasz Klima, W poszukiwaniu mezopotamskich prototypów achemenidzkiej instytucji przymusowej gościnności.

Pełny program sympozjum można znaleźć tu.

Wykład: Staroasyryjskie listy eponimów a chronologia i archeologii północnej Mezopotamii w I poł. II tys. p.n.e.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie seminarium Zakładu, w ramach którego referat wygłosi profesor Rafał Koliński z Wydziału Archeologii UAM.

Abstrakt wystąpienia:

Identyfikacja staroasyryjskich list eponimów wśród wcześniej odkrytych tekstów z Kanesz nadała nową jakość badaniom nad tym okresem, a w szczególności nad asyryjskim handlem w Anatolii. Obecnie znanych jest 7 tekstów, dzięki którym zrekonstruowano listę eponimów złożoną z 253 imion, której początek wyznacza wstąpienie na tron króla Erišum I ok. 1963 r. p.n.e. (niższa chronologia średnia).  Klinowe dokumenty datowane imionami eponimów z okresu staroasyryjskiego występują także na terenie północnej Mezopotamii, w szczególności w archiwach pochodzących z różnych okresów XVIII wieku p.n.e. odkrytych w Tuttul, Mari, Ašnakkum (?), Šubat-Enlil/Šeḫna i Qaṭṭarā. Dzięki rekonstruowanej liście eponimów konteksty znalezisk archiwalnych mogą być datowane z dokładnością do roku, podobnie jak budowle, w których wspomniane archiwa zostały znalezione. Pozwala na nowe spojrzenie na historię i archeologię północnej Mezopotamii w XVIII stuleciu p.n.e.

CZAS: 2. czerwca 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Orientalia!

W tegorocznych Orientaliach (zdalnych, niestety), członkowie Koła Zakładu opowiadać będą o mniej i bardziej oczywistych aspektach studiów nad Wschodem Starożytnym. Zapraszamy we wtorek 18. maja w godz. 17:00-20:00 pod adres https://us02web.zoom.us/j/94971521625?pwd=OHJoUW5tNE0zTnhVa01WcDIrOTNnUT09. Bezpośrednią relację śledzić można również na FB https://www.facebook.com/samorzad.orient.

Wykład: Zmagania na krańcu świata: sceny walk zwierząt, herosów i stworzeń fantastycznych w gliptyce wczesnodynastycznej Mezopotamii

Zapraszamy na najbliższe spotkanie seminarium Zakładu i wystąpienie dr hab. Doroty Ławeckiej z Zakładu Archeologii Bliskiego Wschodu (Wydział Archeologii UW).

Sceny walk zwierząt („contest scenes”) są najczęściej przedstawianym motywem w mezopotamskiej gliptyce okresu wczesnodynastycznego i akadyjskiego. Uczestniczą w nich, poza realnymi zwierzętami (drapieżnikami atakującymi zwierzęta roślinożerne) także herosi, oraz stworzenia fantastyczne – ludzie-byki i bizony z ludzkimi głowami. Często przedstawiane są także różne motywy poboczne, takie jak lwiogłowe orły, skorpiony, jaszczurki, węże i symbole bóstw astralnych. W starszej literaturze próbowano utożsamiać bohaterów zmagań z postaciami lub bóstwami znanymi z mitów lub eposów (Gilgamesz, Enkidu, Dumuzi), co nie dało przekonujących rezultatów. Obecnie sceny te najczęściej są interpretowane w ogólny sposób jako graficzne przedstawienie walki porządku z chaosem. Inna często przywoływana hipoteza, którą spróbuję zakwestionować, mówi o obronie zwierząt udomowionych przed atakami drapieżników.

W moim wystąpieniu zaprezentuję koncepcję, która w znacznym stopniu pozwala na uściślenie naszego dość powierzchownego i ogólnego rozumienia sceny. Postaram się wykazać, że scena rozgrywa się na planie mitologicznym, oraz że poszczególne elementy kompozycji są związane z bogiem słońca Utu/Szamaszem i/lub ze wschodnim horyzontem, z ki-dutu-è(-a) – miejscem, gdzie o wschodzie słońca ustalane są losy i ferowane wyroki.

CZAS: 5. maja 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Wykład: Wyprawa Nabopolassara z 607 roku w świetle NBC 4747

Na najbliższym seminarium Zakładu wykład wygłosi prof. Radosław Tarasewicz z Pracowni Historii Starożytnego Bliskiego Wschodu (UAM w Poznaniu).

Kronika z ostatnich lat panowania Nabopolassara informuje o intensywnych przedsięwzięciach militarnych króla Babilonii oraz jego syna i następcy tronu Nabuchodonozora w 607 roku przed Chrystusem. Babilończycy kierują wyprawy między innymi w rejony górskie na północy oraz  przeciw Kumuhu położonemu nad Eufratem. Niepublikowany NBC 4747 wydaje się potwierdzać intensywność prowadzonych kampanii w tym roku oraz przekazuje informacje o roli babilońskiej świątyni Eanny z Uruk w tych przedsięwzięciach. 

CZAS: 7. czerwca 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Przeszłość ma przyszłość na Wydziale Archeologii

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej przez Wydział Archeologii UW, a szczególnie w sesji „Rytuał, kult, modlitwa w sztuce i literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu”, która odbędzie się online w czwartek 25. marca. Listę wykładów i ich streszczenia oraz formularz rejestracji znajdą Państwo tu.

Wykład: Trzy nowosumeryjskie tabliczki gospodarcze ze zbiorów Zakładu Wschodu Starożytnego

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Zakładu Wschodu Starożytnego, w ramach którego wykład wygłoszą dr hab. Marek Stępień z Wydziału Historii UW i dr hab. Olga Drewnowska z Zakładu Wschodu Starożytnego UW.

Prezentacja poświęcona będzie pełnej edycji (fotografia, autografia, transliteracja, przekład, komentarz) trzech dotychczas niepublikowanych nowosumeryjskich dokumentów administracyjnych, znajdujących się w zbiorach Zakładu Wschodu Starożytnego UW. Tabliczki pochodzą z dwóch archiwów prowincjonalnych królestwa III dynastii z Ur – Puzriš-Dagan oraz Girsu-Lagaš, a ich treść jest raczej typowa dla tej grupy tekstów klinowych. Szczególną uwagę może zwracać niespotykane zbyt często przeznaczenie zwierząt w jednym z tekstów na posiłek dla żołnierzy (gàr-du).

CZAS: 3. marca 2021, godz. 15:00

MIEJSCE: meet.google.com/yte-ogrz-fyo

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego, semestr letni 2020/2021

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na cztery spotkania zaplanowane w semestrze letnim. Seminaria odbywają się raz w miesiącu, w środy, w godz. 15:00-16:30, pod adresem meet.google.com/yte-ogrz-fyo.

Listę wykładów oraz abstrakty znajdą Państwo pod tym linkiem.

Imperium a lokalna ludność w Babilonii

W środę (13.01) dr Bernhard Schneider z Österreichische Akademie der Wissenschaften wygłosi referat pt.: „The impact of the Neo-Babylonian and Achaemenid Empires on the local population of Nippur”. Wykład odbędzie się w języku angielskim. Zapraszamy!

CZAS: 13.01 (środa), od 15:00 do ok. 16:30

MIEJSCE: meet.google.com/mgs-vphk-ivd

ABSTRACT:
That the takeover of Babylonia by the Persian king Cyrus II in 539 BC went comparably smooth is nowadays a widely established fact. This is shown for example within private cuneiform archives such as the one of the Egibi family in Babylon which was running through from the reign of Nebuchadnezzar II until early in the reign of Xerxes. Although, as Caroline Waerzeggers pointed out in her paper from 2015, it was still one of the biggest turning points in ancient Mesopotamian history.
In the following years, for example, the emperor will be not regularly taking part anymore in the new years’ celebrations (akitu) in Babylon. The vast Achaemenid empire stretched from “the Saca who are beyond Sogdiana, from there as far as Kush, from the Indus as far as Sardis” (Darius, Apadana foundation tablets). This gave an opportunity to at least some members of the local population to take part in longer distance business activities as for Nippur prominently exemplified by the later archive of the Murašû family.
It is my aim to reevaluate the archaeological evidence on the tablet hill during the Late NeoBabylonian/ Early Achaemenid period and to provide a more refined sequence for the later part of the 1st millennium BC.
Through the help of the unpublished excavation journals of 1889, although often sketchy and unclear, it is possible to reconstruct bits and parts of small archives as coming the trenches of the “Tablet Hill”. Furthermore, archaeological finds from the environs of this archive can be traced and therefore, at least partly, reconnected with the texts.

Towarzysze Nabonida w Zakładzie Wschodu Starożytnego

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na najbliższe seminarium ZWS, które odbędzie się we środę, 2. grudnia, o godz. 15:00, pod adresem meet.google.com/xav-nasb-tou
Podczas seminarium, dr hab. Małgorzata Sandowicz, wygłosi referat pt. „Towarzysze Nabonida”:

Streszczenie:

Według źródeł greckich ostatniego króla Babilonii, Nabonida, wyniosła na tron grupa przyjaciół (philoi). Na ich temat milczy babilońska i perska literatura historiograficzna. Wgląd w otoczenie Nabonida krótko po przewrocie dają listy świadków umów dzierżawy, w których sam władca występuje jako strona. Wśród członków świty króla wskażę potencjalnych spiskowców, a następnie, idąc ich tropem, odsłonię kulisy działalności grupy sterującej polityką wewnętrzną Babilonii przez kilkadziesiąt lat. Rekonstrukcja siatki społecznej tej grupy zaprowadzi mnie daleko od Babilonii, do Syrii oraz Arabii.  

Wykład ”The First Ghosts” – dr Irving Finkel

Koło Wschodu Starożytnego UW serdecznie zaprasza na wykład pt.: „The First Ghosts”, który w piątek 13. listopada o godz. 15:00 wygłosi doktor Irving Finkel.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/363495981394794/

Link do wirtualnej sali: http://meet.google.com/urk-hrgw-csw

Dr Irving Finkel gościem Koła Zakładu Wschodu Starożytnego

Z wielką radością informujemy, że w najbliższy piątek (6. listopada), o godz. 15:00, na spotkaniu Koła Zakładu wystąpi dr Irving Finkel. Jeśli mieliby Państwo czas i chęć dołączyć, będziemy pod adresem meet.google.com/rix-zoji-qnu (Reading Cuneiform Texts with Dr. Irving Finkel). 

Seminarium Zakładu Wschodu Starożytnego

Zakład Wschodu Starożytnego serdecznie zaprasza na trzy wykłady (w trybie zdalnym), które zostaną wygłoszone w ramach naszego seminarium w nadchodzącym semestrze.

Więcej informacji znajdą Państwo POD TYM LINKIEM.